Samenwerking andere organisaties

De externe visitatie is voor de derde en laatste keer georganiseerd samen met de organisaties de Parabool en Careander. Vanwege corona vond de visitatie digitaal plaats. Hierdoor zag de deelname van cliënten er anders uit.

Cliënten zijn voorafgaand aan de visitatie gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan over persoonsgerichte zorg. Het resultaat daarvan werd tijdens de visitatie via filmpjes gedeeld. Op een later moment kunnen de cliënten elkaars filmpje bekijken.   

Voorafgaand hebben de deelnemers elkaars verslag beoordeeld aan de hand van een korte enquête. Steekwoorden bij het verslag van Alliade/ Talant waren: zakelijk, informatief, eerlijk over mindere periode en focus op continu verbeteren. Met als tip: maak het verslag aantrekkelijker door middel van beeldmateriaal en clientverhalen.

Tijdens een korte presentatie van de bestuurders over thema’s binnen hun organisatie is tevens ingezoomd op een succesverhaal. Talant is trots op de introductie van een slimme screening voor slikproblemen. Een relevant thema vanwege het verhoogde risico op voedings- en slikstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Ten opzichte van de vorige visitaties is er een verdiepingsslag te zien. Per organisatie is een verbeterthema aangereikt, die in subgroepen is uitgediept. Het verbeterthema van Talant; combinatie van clientgroepen Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB)/Intensieve Begeleidingsgroepen (IBG) en de keuze van de client(vertegenwoordiger).

Leerpunten die naar voren kwamen:

  • betrek externen en wees hier creatief in, bv ook collega organisaties
  • stel meer leervragen. We vragen naar feiten en niet naar wat we willen leren; dus niet  gelijk naar een oplossing willen zoeken
  • communiceer ‘aan de voorkant’ . Bij opname meenemen dat de behoefte van cliënten kan veranderen bij het ouder worden en invloed kan hebben op de leefomgeving
  • bied ook scholing aan voor verwanten, daarmee vertrek je hun positie in de driehoek en wordt de betrokkenheid vergroot