Cliënten hebben eigen regie

Jouw plan

De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan de driehoek cliënt – verwant – medewerker. Uit het cliëntervaringsonderzoek in 2018-2019 kwam naar voren dat het bespreken van het ondersteuningsplan één van onze sterke punten is.

Het toenmalige ondersteuningsplan (Web-OP) zelf paste echter niet goed bij wat cliënten van ons vragen en hoe wij zorg en begeleiding willen geven. Daarom hebben we hard gewerkt aan Jouw Plan.

Jouw Plan is het nieuwe ondersteuningsplan van Talant. Sinds mei 2020 heeft iedere cliënt een actief Jouw Plan. Jouw Plan nodigt de cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger uit om ook zelf onderdelen van het plan digitaal aan te vullen. Deze onderdelen zijn Dit ben ik, en Mijn levensverhaal.

Jouw Plan versterkt het werken in de driehoek. Er zijn veel positieve reacties over het werken in Jouw Plan:

  • het is eenvoudiger.
  • de cliënt staat meer centraal; wat kan hij/zij en waar heeft hij/zij hulp bij nodig.
  • we werken met maximaal vijf doelen en daar rapporteren begeleiders dagelijks op.
  • we hebben de risico’s beter in beeld; deze worden vastgelegd op een apart tabblad.
  • met het evaluatieformulier kunnen we de zorg eenvoudig evalueren en vastleggen.

BRAVO!

Door de focus op de driehoek cliënt - verwant - medewerker bleek ook dat hoe wij onze cliënten benaderen en bejegenen niet voor iedereen duidelijk of hetzelfde is. Daarom is er een basisbegeleidingsmodel ontwikkeld: BRAVO!.

‘Met BRAVO! en Jouw Plan ga je anders kijken naar je cliënten en betrek je hen
actiever bij hun eigen plan. Ook werk je meer samen met verwanten. Ik ben daar wel enthousiast over.’​​​​​​​

Begeleidster bij de Boekensteunen – woonlocatie Heerenveen

BRAVO! en Jouw Plan helpen samen in het ondersteunen van de eigen regie van cliënten en in het (h)erkennen van wie zij zijn.

BRAVO! is in 2020 verder ontwikkeld en in het najaar is op elf locaties de proefimplementatie gestart. Er is onderzocht hoe BRAVO! aansluit bij de huidige werkwijze door middel van een nul-meting en er is gestart met scholing. Deze elf locaties zijn onderdeel van een implementatie onderzoek dat input levert voor de uitrol van BRAVO! voor heel Talant.

In 2021 zal het resultaat van dit onderzoek gepresenteerd worden en zal een besluit genomen worden over de voortgang van BRAVO!.

Versterken van de medezeggenschap van cliënten

Medezeggenschap draagt bij aan een goed en zinvol leven. Het gaat over het leven van cliënten. Daarom vindt Alliade het belangrijk dat cliënten hier aan mee (kunnen) doen.   
Wij willen de medezeggenschap van cliënten en, als zij dit zelf niet kunnen, van
cliëntenvertegenwoordigers, versterken. Het is belangrijk dat cliënten vroeg in het beleidsproces worden meegenomen en dat hun belangen zijn vertegenwoordigd in belangrijke beslissingen.
 
De afgelopen jaren zijn er binnen Talant al veel locatieraden gestart! In de raden worden veel onderwerpen besproken en cliënten zijn blij dat ze mee kunnen praten.
 
In 2020 is gekeken hoe de medezeggenschap er uit moet komen te zien. Er zijn inspraakavonden geweest waar cliënten en cliëntvertegenwoordigers hun ideeën konden delen. Ook zijn er interviews gehouden met verschillende betrokkenen. De uitkomsten zijn gedeeld met het Kernteam Alliade en de Raad van Bestuur. Samen hebben zij een voorstel voor een nieuwe structuur op centraal niveau uitgewerkt. In 2021 krijgt dit vorm.