Audits

Externe audit

Wij zijn een gecertificeerde zorgaanbieder en dat willen we blijven. Daarom laten wij ons jaarlijks toetsen door externe auditoren. Talant is in 2020 opnieuw gecertificeerd voor zorg en informatiebeveiliging.

De auditoren hebben bij Talant geen categorie 1 of 2 bevindingen geconstateerd. Dat zijn afwijkingen die op korte termijn om maatregelen vragen en/of aantoonbaar zijn opgelost bij de volgende audit. De auditoren hebben wel zeven aandachtspunten benoemd.
 
Deze aandachtpunten hebben wij gekoppeld aan de thema’s van het verbeterprogramma Samen en aan de verantwoordelijke directeuren om hier verbeteracties op in te zetten. Bijvoorbeeld het verbeteren van de registratie van VBM (vrijheidsbeperkende maatregelen), methodisch handelen op cliëntniveau en het analyseren van incidenten.
 
In 2019 hebben de auditoren een aantal verbeterpunten benoemd. De auditoren hebben deze verbeterpunten in 2020 opnieuw getoetst. De verbeteracties hebben tot een goed resultaat geleid. Daarmee kunnen we deze bevindingen afsluiten.

Interne audits

Door corona hebben we in 2020 het interne auditprogramma aangepast. Alliadebreed hebben we digitaal (via Teams) de volgende audits uitgevoerd:

  • Een toets op verbeterplannen. Dit betroffen verbeterplannen die waren opgesteld na een audit of calamiteitenonderzoek.  
  • Een toets op de jaarplannen.
  • Een toets op de risico’s van alle processen binnen de organisatie.
  • Zelfdiagnoses door de teams op de onderwerpen medicatieveiligheid, hygiëne- en infectiepreventie, voedselveiligheid, normenkader IGJ en persoonsgerichte zorg.

Met behulp van een digitaal toetsingsinstrument (een vragenlijst) toetsen medewerkers zelf of zij voldoen aan de normen. Teams spreken af met welke twee belangrijkste verbeterpunten zij aan de slag gaan. De voortgang monitoren we in de 4-maandsrapportage.
 
Alliade wil in 2021 vaker (risico)locaties auditen op het normenkader IGJ. In 2020 is hiervoor gestart met het opleiden van interne auditoren. Vanwege de coronamaatregelen konden de audits op locatie niet doorgaan en zal dit onderdeel van de training vervolgd worden in 2021.